Cacao Beach

Back to all news

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

09 August 2021

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "СПЕЧЕЛИ БЕЗПЛАТЕН ПАС ЗА CACAO BEACH И БИРА С TUBORG“

I. Условия за участие

Обща информация: Организаторът на всяка игра на страницата на Cacao Beach е “ТЕТРИС Адвъртайзинг” ООД, ЕИК: BG131266208. Участниците в игрите не могат да предявяват претенции към Фейсбук, които възникват във връзка с участието или изпълнението на игрите. Игрите по никакъв начин не се спонсорират, организират, подкрепят или свързват с Фейсбук. Цялата информация и данните, които са споделени или събрани от потребителите по време на играта, ще се предоставят само и единствено на организатора CACAO BEACH. Всички видове искания и известия, свързани с активността трябва да бъдат отнесени към CACAO BEACH, а не към Фейсбук или Инстаграм, тъй като отговорността е изцяло на организатора.

Право на участие: В игрите имат право да се включат всички потребители на Фейсбук, навършили 18 години по време на участието си и живеят на територията на Република България. Участието е напълно безплатно.

2. Продължителност на Играта

Играта стартира на 09.08.2021 и ще продължи до 12.08.2021 включително и се провежда във фейсбук страницата на CACAO BEACH

Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това трябва да бъде публикувано в страницата на CACAO BEACH във Фейсбук.

3. Описание на наградите
Безплатен вход за събитието на 14 август (Julian Jeweil, Metodi Hristov, Timmo, Gallya) за теб и 4-ма приятели и подарък – 15 бири за цялата компания.

4. Механизъм на провеждане и участие:

Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка.

Условието на играта е участниците да коментират с кои приятели искат да си поделят бирата на масата по време на събитието

5. Уведомления за награда

Победителите ще бъдат информирани чрез публикация на страницата на CACAO BEACH и те трябва да се свържат с лично съобщение (Direct Message) във Фейсбук с организатора, като победителите се съгласяват с участието си в играта да бъдат обявени във Фейсбук страницата на CACAO BEACH

6. Получаване на наградата

Победителят трябва да потвърди своето желание да получи наградата и да отговори на организатора в рамките на 3 дни в отговор на личното съобщение на фейсбук страницата на Cacao Beach. Ако победителят не отговори в посочения срок, няма да има повторно свързване, като последният ще загуби правото си на спечелената награда и ще бъде изтеглен нов такъв на неговото място.

7. Отстраняване от игрите

В игрите не могат да се включат служители на организатора и други лица, участващи в разработването и изпълнението на дейността. Освен това и лица, които предоставят грешна, невалидна или позована на манипулация информация. Не се разрешава участието на игрови общества, доставчици на автоматизирани или други услуги. В случай на нарушение на тези условия за участие, организаторът запазва правото си да изключи лицата от играта и да не предостави обявената награда.

8. Кодекс за поведение, отчетност и санкции

Участниците гарантират, че няма да предоставят никакви данни, информация и материали, за които е известно, че са неверни, неточни или подвеждащи; които нарушават авторските права или други права на трети страни; които нарушават законовите разпоредби или официалните заповеди; клеветнически, злоупотребяващи или дискриминационни за физическо лице или компания; за което е получил заплащане или друго възнаграждение от трета страна; съдържат информация за други уебсайтове, адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера; съдържащи компютърни вируси, бъгове или други потенциално опасни компютърни програми и файлове.

Ако организаторът бъде обвинен за недопустимо съдържание или други нарушения на закона, поради действия, които са отговорност на участниците, съответните участници освобождават организатора от отговорност при първо искане и го подкрепят при защитата на претенциите. Това освобождаване включва и изискваните съдебни разноски.

9. Теглене на наградите:

Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, както и наградите ще бъдат раздадени на случаен принцип по механизма и във времето, които са обявени в текста към публикуването на играта. Тегленето на наградите ще се случи на 12.08.2021 след приключването на играта.

10. Чрез участието в съответната игра, участниците приемат горепосочените условия за участие.

11. Други условия

Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

В случай че печеливш участник е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.

Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по-голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и Организаторите ще извършват съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. деклариране, удържане, заплащане на дължими данъци.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

В играта нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства.

По всички въпроси във връзка с играта, както и относно личните данни, можете да се свържете с нас на посочения по-долу адрес.

 

contact@cacaobeach.bg

 

12. Официални правила

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:

 

https://www.facebook.com/CACAOBEACH

 

за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 09.08.2021

 

 

July 2022

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Next monthPrevious month